• język migowy
BIP
paleta farb

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury w Nędzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Nędzy.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłaczeń:

 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji/zmianie sposobu publikowania informacji
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

Elementy niedostępne

 • Część plików wytworzonych przez GCK jest niedostępna cyfrowo, aktualnie dążymy do pełnej dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

 • Przejdź do głównego menu: Alt + 0
 • Przejdź do treści strony: Alt + 1
 • Mapa Witryny: Alt + 2
 • Wyszukiwarka: Alt + 3
 • Wersja kontrastowa: Alt + 4

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Joanna Kazubska, centrum.nedza@gmail.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 410 47 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury w Nędzy
ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Chodnik i parking przed GCK ma obniżony krawężnik. Wejście do budynku GCK dla niepełnosprawnych znajduje się tuż obok Poczty (drzwi z wykuszem). Można przez nie wejść bezpośrednio z parkingu. Aby wezwać pracownika, który otworzy drzwi (na co dzień drzwi są zamknięte) należy nacisnąć dzwonek, który znajduje się po lewej stronie drzwi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Na parterze, na wprost wejścia znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Aby dostać się na pierwsze piętro budynku, gdzie mieści się biuro i sale GCK, należy skorzystać ze schodołaza gąsienicowego. O pomoc można poprosić pracownika GCK. Wszystkie drzwi, za wyjątkiem Sali plastycznej, dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Schodołaz gąsienicowy - opis jak wyżej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W chwili obecnej brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak GCK planuje w przyszłości takie miejsca wyznaczyć.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie proszę:
wysłać na adres e-mail: 
lub wysłać na adres Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza (liczy się data dostarczenia korespondencji)
lub przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu 506 141 501

Filia Gminnego Centrum Kultury w Zawadzie Książęcej
Ul. Raciborska 55, 47-440 Zawada Książęca

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Drzwi dostępne są bezpośrednio z ulicy. Przed wejściem znajduje się niski próg.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak dostępności

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości.

Informacja dodatkowa
Gminne Centrum Kultury nie jest zarządcą budynku i nie ma wpływu na jego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Gminne Centrum Kultury organizuje tu działalność świetlicy w godzinach pozaszkolnych na podstawie statutu, w którym Organizator - Wójt Gminy Nędza - wyznaczył salę w budynku wielofunkcyjnym należącym do Gminy, jako Filię naszej Instytucji. Jednak Gminne Centrum Kultury planuje wnioskować do Organizatora o stopniowe przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia Gminnego Centrum Kultury w Górkach Śląskich
Ul. Ofiar Oświęcimskich 57, 47-440 Górki Śląskie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Sala Filii GCK mieści się na parterze w budynku Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Górkach Śląskich. Od parkingu do bocznych drzwi wejściowych, które przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, prowadzi podjazd.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości.

Informacja dodatkowa
Gminne Centrum Kultury nie jest zarządcą budynku i nie ma wpływu na jego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Gminne Centrum Kultury organizuje działalność świetlicy w godzinach pozaszkolnych na podstawie statutu, w którym Organizator - Wójt Gminy Nędza - wyznaczył salę w Szkole, jako Filię naszej Instytucji.

Filia Gminnego Centrum Kultury w Szymocicach
Ul. Gliwicka 20, 47-440 Szymocice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku jest dostępne bezpośrednio z parkingu. Przed drzwiami głównymi znajdują się dwa stopnie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak dostępności

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości.

Informacja dodatkowa
Gminne Centrum Kultury nie jest zarządcą budynku i nie ma wpływu na jego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Gminne Centrum Kultury organizuje tu działalność świetlicy w godzinach pozaszkolnych na podstawie statutu, w którym Organizator - Wójt Gminy Nędza - wyznaczył salę w budynku wielofunkcyjnym należącym do Gminy, jako Filię naszej Instytucji. Gminne Centrum Kultury planuje wnioskować do Organizatora o stopniowe przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia Gminnego Centrum Kultury w Babicach
Ul. Wiejska 68, 47-440 Babice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak obniżonych krawężników. Przed drzwiami głównymi znajdują się trzy stopnie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak dostępności

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości.

Informacja dodatkowa
Gminne Centrum Kultury nie jest zarządcą budynku i nie ma wpływu na jego przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Gminne Centrum Kultury organizuje działalność świetlicy w godzinach pozaszkolnych na podstawie statutu, w którym Organizator - Wójt Gminy Nędza - wyznaczył salę w Szkole, jako Filię naszej Instytucji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminne Centrum Kultury w Nędzy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-09 11:04
Aktualizacja publikacji
Jegerska-Michalska Anna 2019-02-20 13:17
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl S.C. 2020-09-09 11:03
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl S.C. 2020-09-09 11:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry