• język migowy
BIP
paleta farb

Statut

STATUT
Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

Rodział 1
Postanowienia ogólne

§1.

Gminne Centrum Kultury w Nędzy - zwane dalej Centrum - jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Nędza.

§2.

Gmina Nędza jest organizatorem Centrum.

§3.

Organem Gminy Nedza właściwym do utworzenia instytucji kultury i nadania jej statutu jest Rada Gminy.

§4.

Siedzibą Centrum jest lokal przy ul. Strażackiej nr 2 w Nędzy.

§5.

Terenem działania Centrum jest Gmina Nędza.

§6.

Centrum używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę i adres instytucji, cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej i numer identyfikacji podatkowej.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

§7

Głównymi celami Centrum są:

 1. pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 2. prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Nędza;
 3. upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju;
 4. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
 5. tworzenie warunków dla rozwoju różnych form kulturalnych;
 6. rozpoznawanie, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 7. wzbogacenie dorobku kultury Gmina Nędza.

§8.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

 1. inicjowanie, promowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i towarzyskiej na terenie Gminy;
 2. realizowanie działalności społeczno- kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Biblioteką Publiczną i organizacjami młodzieżowymi;
 3. organizowanie działalności społeczno-kulturalnej dla mieszkańców Gminy we współzawodnictwie z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami;
 4. współdziałanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy;
 5. organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych grup ludzkości poprzez udostępnianie filmów, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw i innych;
 6. organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych;
 7. wsparcie dla inicjatyw społecznych i kulturalnych;
 8. współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodziezy i grup artystycznych,

§9.

Centrum może prowadzić na zasadach określonych w odrębnych przepisach działalność gospodarczą związaną ze statutowymi celami Centrum, a w szczególności:

 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, spotkania autorskie;
 2. organizować imprezy artystyczne;
 3. prowadzić kółka i sekcje zainteresowań;
 4. organizowac imprezy rozrywkowe;
 5. organizować wycieczki, rajdy, i imprezy turystyczno-krajoznawcze;
 6. świadczyć usługi fotograficzne, filmowe, plastyczne, oraz inne z zakresu kultury;
 7. prowadzić działalność wydawniczą;
 8. prowadzić sprzedaż artykułów użytku kulturalnego;
 9. realizować zlecone imprezy okolicznościowe;
 10. wynajmować lub wydzierżawiać lokale oddane w użyczenie;
 11. prowadzić inną działalnośc dochodową;

§10

 1. Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora.
 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
 3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej zlecone przez Organizatora.
 4. Zasadnicza część działalności Centrum jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Nędza.
 5. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, pokazach teatralnych oraz imprezach artystycznych i rozrywkowych.

§11

Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Centrum za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań o których mowa w §7, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§12

W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą:

 1. Filia w Babicach - lokal mieszczący się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Babicach przy ul. Wiejskiej 68.
 2. Filia w Górkach Śląskich - lokal mieszczący się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57;
 3. Filia w Szymocicach - lokal mieszczący się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Gliwickiej 20
 4. Filia w Zawadzie Książęcej - lokal mieszczący się w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§13

Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Wójt Gminy Nędza.

§14

 1. Centrum kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nędza.

§15

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych stanowisk określa, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy, Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4
Majątek i finanse

§16

 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadch określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
 2. Centrum zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisani oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Gmina przydzieli Centrum, na cele związane z jego działalnością, lokale stanowiące własność komunalną.
 4. Centrum otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalnośc w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników.
 5. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:
  1. wpływów z własnej działalności,
  2. dotacji z budżetu Gminy,
  3. dotacji z budżetu państwa,
  4. dotacji ze środków UE,
  5. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
  6. spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
  7. innych źródeł.

Rozdział 5
Postanowienia Końcowe 

§17.

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Pobierz Zobacz
pdf Statut.pdf
ilość pobrań: 628
2019-01-16 Statut.pdf 0.97MB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminne Centrum Kultury w Nędzy
Pierwsza publikacja
Jegerska-Michalska Anna 2019-01-16 09:19
Aktualizacja publikacji
Jegerska-Michalska Anna 2019-01-16 12:28
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry