• język migowy
BIP
paleta farb

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

RODZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej "Regulaminem" określa zasady zarządzania, strukturę organizacyjną wewnętrzną oraz zakres działania pracowników Gminnego Centrum Kultury w Nędzy
 2. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy i stanowią podstawę do ustalenia zakresów ich obowiązków.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Centrum - nalezy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury w Nędzy,
 2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy,
 3. pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników Gminnego Centrum Kultury w Nędzy oraz osoby świadczące na rzecz tej jednostki usługi związane z jej statutową działalnością,
 4. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nędza.

RODZIAŁ II
ZARZĄDZANIE CENTRUM KULTURY

§ 3

 1. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokszałt działalności Centrum oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 2. Dyrektor odpowiada w szczególności za:
  1. realizację zadań statutowych i planów działalności Centrum,
  2. gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem instytucji, plitykę kadrową,
  3. odpowiednie warunki pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 3. Dyrektor upoważniony jest do wydawania zarządzeń regulujących funkcjonowanie Centrum oraz podpisuje:
  1. zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, regulaminy i inne akty o charakterze wewnętrznym,
  2. polecenia służbowe o charakterze ogólnym i organizacyjnym oraz związane z realizacją zadań Centrum,
  3. korespondencję zewnętrzną kierowaną do władz zwierzchnich, sądów oraz kontrahentów umów,
  4. informacje, sprawozdania i wnioski wychodzące na zewnątrz Centrum,
  5. sprawozdania z realizacji zadań pokontrolnych,
  6. inne pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania i usprawień Dyrektora.
 4. W razie nieobecności Dyrektora spowodowanej jego chorobą, urlopem lub innymi przyczynami powodującymi nieobecność dłużśzą niż 3 dni, akty prawne i pisma w sprawach określonych w ust. 3 podpisuje Główny Księgowy.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

 1. Działalnośc statuwowa Centrum realizowana jest w jego siedzibie, w filiach wymienionych w ust. 3 oraz na obszarze Gminy Nędza.
 2. Centrum ma siedzibę w Nędzy przy ul. Strażackiej 2.
 3. W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą następujące filie:
  1. Filia w Babicach - z siedzibą Babice ul. Wiejska 68
  2. Filia w Górkach Śląskich - z siedzibą Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 57
  3. Filia w Szymocicach - z siedzibą Szymocice ul. Gliwicka 20
  4. Filia w Nędzy - z siedzibą w Nedza ul. Sportowa 10
 4. Dla rozszerzenia współdziałania z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami kultury Dyrektor może powołać Radę Artystyczno - Programową Centrum.
 5. W przypadku powołania rady, o której mowa w ust. 4 Dyrektor ustala tryb i zasady jej działania, w drodze odrębnego regulaminu.

§ 5

W centrum zatrudniani są następujący pracownicy:

STANOWISKO PRACY ILOŚĆ ETATÓW WYMIAR CZASU PRACY
Dyrektor 1
Główny Księgowy 1 1/4 
Specjalista ds. organizacji imprez 1 1
Sprzątaczka 2 1 1/4
Pomoc administracyjna 1 1/2

§ 6

 1. Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi i kieruje całokształtem gospodarki finansowej.
 2. Do zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:
  1. prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury,
  2. sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archizowanie i kontrola dokumentów księgowych,
  3. bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  4. opracowanie rocznego planu finansowego w ujęciu wartościowym,
  5. analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Centrum,
  6. dokonywanie zmian w budżecie,
  7. zatwierdzenie wydatków budżetowych,
  8. opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

§ 7

 1. Specjalista ds. organizacji imprez podlega bezpośrednio dyrektorowi.
 2. Do zadań Specjalisty ds. organizacji imprez w szczególności należy:
  1. współdziałanie w opracowaniu planów działalności programowej,
  2. ustalanie koncepcji i kierunku działalności,
  3. organizacja i realizacja działań artystycznych GCK,
  4. realizacja projektów kulturalnych,
  5. współpraca z instruktorami amatorskiego ruchu artystycznego GCK
  6. penetracja informacji dotyczących pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych instytucji,
  7. opracowywanie i przesyłanie terenowym instytucjom kultury, placówkom oświatowym ofert na realizację zadań artystycznych,
  8. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych, w tym także sponsorów,
  9. promocja dorobku artystycznego GCK
  10. organizacja imprez komercyjnych na zlecenie,
  11. przygotowywanie materiałów informacyjnych dla prasy, radia i telewizji,
  12. przygtowywanie materiałów publikowanych w Internecie,

§ 8

 1. Pomoc administracyjna podlega bezpośredni Dyrektorowi.
 2. Do zadań Pomocy administracyjnej w szczególności należy:
  1. bieżąca obsługa sekretariatu pod względem administracyjnym, prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących - nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
  2. ewidencja akt osobowych pracowników - prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
  3. ewidencja czasu pracy i zatrudnienia,
  4. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
  5. prowadzenie kalendarza spotkań,
  6. organizowanie delegacji i wyjazdów służbowych,
  7. wsparcie przy koordynacji kontraktów, pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy działami oraz pomiędzy pracownikami, dyrekcją,
  8. dbanie o sprawny przepływ informacji, reprezentowanie Gminnego Centrum Kultury w Nędzy na zewnątrz - dbanie o dobry wizerunek,
  9. obsługa urządzeń biurowych - telefon, fax, komputer, kopiarka,
  10. archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  11. współpraca z Urzędem Gminy Nędza,
  12. organizowanie prac związanych z konseracją sprzętu, urządzeń,
  13. nadzór nad zaopatrzeniem sekretariatu w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe,
  14. kontrola i analizowanie stanu zapasu,
  15. wypełnienie świadectw pracy,
  16. obliczanie wymiaru urlopu,
  17. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
  18. gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych,
  19. wykonywanie czynności związanych z inwentaryzacją,
  20. zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

§ 9

Sprzątaczki podlegają bezpośrednio Dyrektorowi i odpowiadają za utrzymanie ładu i porządku w obiektach Centrum.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

W stosunku do Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt.

§ 11

 1. W sprawach nie objętych postanowieniami Regulaminu decyduje Dyrektor.
 2. Zmiany Regulaminu dokonuje Dyrektor po uzgodnieniu z Wójtem.
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Pobierz Zobacz
pdf Regulamin Organizacyjny GCK.pdf
ilość pobrań: 656
2019-01-15 Regulamin Organizacyjny GCK.pdf 1.49MB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminne Centrum Kultury w Nędzy
Pierwsza publikacja
Jegerska-Michalska Anna 2019-01-15 12:52
Aktualizacja publikacji
Jegerska-Michalska Anna 2019-01-15 14:17
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry