• język migowy
BIP
paleta farb

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informuję, że:
1)Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Nędzy z siedzibą w Nędzy, ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza, e-mail: centrum.nedza@gmail.com.
2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl.
3)Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań statutowych oraz działań marketingowych a także w celu kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Pani/Panem - tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.
4)Dane będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust 1. lit. a-f RODO w następującym zakresie:
a)osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d)ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia fanpage'a na portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., a także w związku z tym w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage'a;
e)mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
5)Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6)Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
7)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook.
8)Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9)Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y, może być wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy.
11)W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
12)W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
13)W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
14)Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.
15)Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Pobierz Zobacz
doc Klauzula informacyjna RODO
ilość pobrań: 275
2020-10-29 Klauzula informacyjna RODO 54.5KB -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminne Centrum Kultury w Nędzy
Pierwsza publikacja
Jegerska-Michalska Anna 2019-01-15 09:26
Aktualizacja publikacji
Tomaszewska Renata 2020-10-29 10:01
Wytworzenie publikacji
Renata Tomaszewska 2020-10-26 10:01
Zatwierdzenie
Renata Tomaszewska 2020-10-26 10:01
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry